Went missing: Aug. 14, 2023, 7:42 p.m.
Gender: Don't Know
Breed: Mixed 

konta sto kimitirio geriou kinigetiko me Mauro aspro korno Kai me Mauri kefali

kostis94

kostis94
Konstantinos Kiriakides

4C5F+5PH, Griva Digeni, Geri 2201, Cyprus
Geri

Get Directions